Nhà Sách Công Giáo

Mười điều răn của Đức Chúa Trời

Thứ Hai, 23/10/2023
nhasachconggiao

Là con dân tín hữu Công Giáo, xin quý vị hãy luôn luôn đọc kinh cầu nguyện để nhắc nhở bản thân mình trước những cám dỗ của cuộc đời này.

Xin chúc chúng ta mỗi sớm mai thức giấc dẫu là sóng gió hay hạnh phúc chúng ta đều sống chính trực và được bình an mọi sự, vậy xin hãy nhẩm thuộc kinh Mười điều răn của Đức Chúa Trời này.

Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. AMEN.

Tin liên quan